POS Mediu


Feedback Despre Suport Înregistrare Autentificare
Pagina de start Căutare Răsfoire

Distributie Habitate PN Ceahlau


În acest sens, la nivelul ariei protejate ROSCI0024 - Parcul National Ceahlau, au fost identificate identificate si cartate urmatoarele habitate naturale:

Distributia Habitatului 3230

Râuri de munte si vegetatia lor lemnoasa cu Myricaria germanica [Alpine rivers and their ligneous vegetation with Myricaria germanica]


Distributia Habitatului 4060

Tufarisuri alpine si boreale [Alpine and Boreal heaths]


Distributia Habitatului 4070

Tufisuri cu Pinus mugo si Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) [Sub-Arctic Salix spp. scrub]


Distributia Habitatului 6170

Pajisti calcifile alpine si subalpine [Alpine and subalpine calcareous grasslands]


Distributia Habitatului 6230

Pajisti bogate în specii de Nardus, pe substraturile silicioase ale zonelor muntoase [Species-rich Nardus grasslands, on siliceous substrates in mountain areas]


Distributia Habitatului 6430

Asociatii de liziera cu ierburi înalte hidrofile de la nivelul campiilor pana la nivel montan si alpin; [Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the montane to alpine levels]


Distributia Habitatului 6520

Fanete montane [Mountain hay meadows]


Distributia Habitatului 8210

Versanti stancosi calcarosi cu vegetatie casmofitica [Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation]


Distributia Habitatului 9110

Paduri tip Luzulo-Fagetum [Luzulo-Fagetum beech forests]


Distributia Habitatului 91E0

Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion nicanae, Salicion albae) [Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior]


Distributia Habitatului 91V0

Paduri dacice de fag [Dacian Beech forests (Symphyto- Fagion)]


Distributia Habitatului 9410

Paduri acidofile de molid (Picea) din etajul montan panain cel alpin (Vaccinio-Piceetea) [Acidophilous Picea forests of the montane to alpine levels (Vaccinio- Piceetea)]


Distributia Habitatului 9420

Paduri alpine de Larix decidua si/sau Pinus cembra [Alpine Larix decidua and/or Pinus cembra forests]


Proiect finantat in cadrul POS Mediu, Axa prioritara 4- "Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii."
Copyright © 2011 Esri Romania &Multidimension  
Home | Contact | Conditii Utilizare | Legislatie | Feedback