POS Mediu

Distributie Habitate - Lacul Batca Doamnei

Servicii de studii stiintifice si elaborare plan de management în cadrul proiectului: “MANAGEMENT PENTRU ARIILE NATURALE PROTEJATE LACUL PANGARATI SI LACUL VADURI“ cod SMIS CSNR 16714.

La nivelul ariei protejate - Lacul Batca Doamnei, au fost identificate si cartate arealele de distributie a 11 habitate naturale. Distributia acestora a fost estimata prin asocierea spatiala a unitatilor hidrogeomorfologice cu distributia componentelor structurii covorului vegetal si a relatiei cu distributiile speciilor indicate prin grilele arealografice. Astfel de analize au permis diferentierea habitatelor potentiale care ulterior au fost validate in teren prin utilizarea tehnologiilor GPS.

Habitatele identificate si cartate la nivelul ariei protejate - Lacul Batca Doamnei:

  • R2202: Comunitati danubiene cu Lemna minor, L. trisulca, Spirodela polyrhiza si Wolffia arrhiza;
  • R3709: Comunităţi danubiene cu Juncus effusus,J. inflexus şi Agrostis canina;
  • R4402: Păduri dacice-getice de lunci colinare de anin negru (Alnus glutinosa) cu Stellaria nemoru;
  • R4407: Paduri danubiene de salcie alba (Salix alba) cu Rubus caesius;
  • R4416: Tufărişuri de salcie (Salix triandra);
  • R5304: Comunităţi danubiene cu Sparganium erectum, Berula erecta si Sium latifolium;
  • R5305: Comunităţi danubiene cu Typha angustifolia şi Typha latifoli; R5309: Comunitati danubiene cu Phragmites australis si choenoplectus lacustris;
  • Habitat Suprafete acvatice;
  • Alte habitate;

In cadrul harti ce reda arealele de distributie ale tuturor habitatelor identificate, extinderea fiecarui habitatat a fost cartografiata inclusiv prin grile arealografice la nivel national in sistem de referinta Stereo70 cu dimensiunile celulei 500×500 m, si de asemenea rezultatele au fost extrapolate si prin gridul de referinta propus la nivel european de catre Agentia europeana de Mediu, in deplina conformitate cu specificatiile Directivei INSPIRE.

...sus

Proiect finantat prin POS Mediu, Axa prioritara 4 - "Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii."