FORMULARUL STANDARD NATURA 2000
 
1. IDENTIFICAREA SITULUI  
 
Tip:  Cod Data completarii:  
        Data actualizarii:  
         
  Responsabili
 
1) 2)
3) 4)
  Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului
  Data propunerii
ca sit SCI
Data propunerii
ca sit SCI
  Data confirmarii
ca sit SPA
Data desemnarii
ca sit SAC
  NUMELE SITULUI  
  2. LOCALIZAREA SITULUI
  Coordonatele sitului
  Latitudine Longitudine
  Suprafaţa [ha] Lungime [km]
  Altitudine
 
Maxima Medie  Minima 
     
 

 

     
         
  Regiunile administrative
  NUTS % Judet
  Regiunea biogeografică      
  3. Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte
Cod      Denumire habitat % Reprez. Supr. rel. Conserv . Global
 
  Specii de nevertebrate enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE
 
Cod Specie Populaţie Rezidentă Reproducere Iernat Pasaj Sit Pop Conserv Izolare Global
 
  Alte specii importante de floră şi faună
 
Cat. Specia Populaţie Motiv
 
  4. Caracteristici generale ale sitului
 
Cod % CLC Clase de habitate
 
  ALTE CARACTERISTICI ALE SITULUI
 

Calitate şi importanţă:

 
  Vulnerabilitate:
 
  Desemnarea sitului (vezi observaţiile privind datele cantitative mai jos):
 
  Tip de proprietate:
 
  Documentaţie:
  Documentaţie Generală
  Istoric (se va completa de către Comisie):
 
Data Câmpul modificat Descriere
 
   
  5. STATUTUL DE PROTECŢIE AL SITULUI ŞI LEGĂTURA CU SITURILE CORINE BIOTOPE
  Clasificare la nivel naţional şi regional
 
Cod Categorie IUCN %
 
   
  Relaţiile sitului cu alte arii protejate - desemnate la nivel naţional sau regional
 
Cod Categorie Tip % Codul naţional şi numele ariei naturale protejate
 
  6. ACTIVITĂŢILE ANTROPICE ŞI EFECTELE LOR ÎN SIT ŞI ÎN VECINĂTATE
  Activităţi antropice, consecinţele lor generale şi suprafaţa din sit afectată
  - Activităţi şi consecinţe în interiorul sitului
 
Cod Activitate Intensitate % Infl.
 
 

-Activităţi şi consecinţe în jurul sitului

 
Cod Activitate Intensitate % Infl.
 
  Managementul sitului
 

Organismul responsabil pentru managementul sitului:

 

Planuri de management ale sitului:

 
  7. HARTA SITULUI
 
  8. FOTOGRAFII
 
Denumirea fişierului Persoana care a furnizat fişierul