POS Mediu

Distributie Habitate - Lacul Cuejdel

Servicii pentru elaborare studii ştiintifice, elaborare plan de management în cadrul proiectului: “MANAGEMENT PENTRU ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ –LACUL CUEJDEL“ cod SMIS 16721.

La nivelul ariei protejate - Lacul Cuejdel, au fost identificate si cartate arealele de distributie a 11 habitate naturale. Distributia acestora a fost estimata prin asocierea spatiala a unitatilor hidrogeomorfologice cu distributia componentelor structurii covorului vegetal si a relatiei cu distributiile speciilor indicate prin grilele arealografice. Astfel de analize au permis diferentierea habitatelor potentiale care ulterior au fost validate in teren prin utilizarea tehnologiilor GPS.

Habitatele identificate si cartate la nivelul ariei protejate - Lacul Cuejdel:

 • R2202: Comunitati danubiene cu Lemna minor, L. trisulca, Spirodela polyrhiza si Wolffia arrhiza;
 • R2206: Comunităţi danubiene cu Potamogeton perfoliatus, P.gramineus, P. lucens, Elodea canadensis şi Najas marin;
 • R3709: Comunităţi danubiene cu Juncus effusus,J. inflexus şi Agrostis canina;
 • R4101: Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies), fag (Fagus sylvatica) si brad (Abies alba) cu Pulmonaria rubra;
 • R4402: Păduri dacice-getice de lunci colinare de anin negru (Alnus glutinosa) cu Stellaria nemoru;
 • R4418: Tufărişuri de răchită roşie (Salix purpurea);
 • R5302: Comunităţi danubiene mezohigrofile cu Eleocharis palustri;
 • R5304: Comunităţi danubiene cu Sparganium erectum, Berula erecta si Sium latifolium;
 • R5305: Comunităţi danubiene cu Typha angustifolia şi Typha latifoli;
 • R5307: Comunităţi daco-danubiene cu Glyceria maxima si Schoenoplectus palustris;
 • R5421: Comunităţi sud-est carpatice de izvoare si pâraie cu Chrysosplenium alternifolium si Cardamine amara;

In cadrul harti ce reda arealele de distributie ale tuturor habitatelor identificate, extinderea fiecarui habitatat a fost cartografiata inclusiv prin grile arealografice la nivel national in sistem de referinta Stereo70 cu dimensiunile celulei 500×500 m, si de asemenea rezultatele au fost extrapolate si prin gridul de referinta propus la nivel european de catre Agentia europeana de Mediu, in deplina conformitate cu specificatiile Directivei INSPIRE.

...sus

Proiect finantat prin POS Mediu, Axa prioritara 4 - "Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii."