POS Mediu

Distributia habitatului R4101

Servicii de studii stiintifice si elaborare plan de management în cadrul proiectului: “MANAGEMENT PENTRU ARIILE NATURALE PROTEJATE LACUL PANGARATI SI LACUL VADURI“ cod SMIS CSNR 16714.

R4101 - Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies), fag (Fagus sylvatica) si brad (Abies alba) cu Pulmonaria rubra;:


Structura: Fitocenoze edificate de specii boreale si nemorale, oligo-mezoterme, mezofite, oligo-mezotrofe. Stratul arborilor compus din molid (Picea abies), fag (Fagus sylvatica ssp. sylvatica), brad (Abies alba), frecvent cu exemplare de paltin de munte (Acer pseudoplatanus), ulm de munte (Ulmus glabra); are acoperire de 90–100% si înaltimi de 30–35 m pentru molid si brad, 25–30 pentru fag la 100 de ani. Stratul arbustilor este slab dezvoltat, cu rare exemplare de Sambucus racemosa, Lonicera xylosteum, Ribes petraeum, Daphne mezereum, Rosa pendulina. Stratul ierburilor si subarbustilor: dezvoltat variabil în functie de lumina, format din specii ale florei de mull (Dentaria glandulosa, Galium odoratum, Rubus hirtus), local si putine specii acidofile (Calamagrostis arundinacea, Luzula luzuloides). Stratul muschilor reprezentat prin pernite disperse de Eurynchium striatum, Hylocomium splendens, Dicranum scoparium s.a.

Raspandire: în toti Carpatii românesti, în etajul nemoral, îndeosebi în Carpatii Orientali.

Valoare conservativa: moderata.

Literatura selectiva:Coldea 1991; Donita et al. 1990.

Harta de distributie a acestui habitat, reda informatii privind arealul de extindere al acestuia, obtinut prin asocierea spatiala a unitatilor hidrogeomorfologice cu distributia componentelor structurii covorului vegetal si a relatiei cu distributiile speciilor din grilele arealografice, urmata de validarea in teren prin utilizarea tehnologiei GPS si de un control vizual al calitatii datelor. Arealul de distributie al habitatului a fost reprezentat şi cu ajutorul grilelor arealografice (caroiaj utilizat in biodiversitate, atat cel disponibil la nivel national cat si cel propus de Agentia Europeana de Mediu, in deplina conformitate cu specificatiile Directivei INSPIRE), in sistem de referinta Stereo70, cu dimensiunile celulei de pana la 500 × 500m. In urma analizelor efectuate, harta GIS de distributie a habitatului cartat ofera si informatii privind suprafata ocupata de arealul de distributie al acestui habitat in cadrul ariei protejate, procentul din arealul de distributie expus amenintarilor naturale si antropice, etc.

...sus

Corespondente

  • NATURA 2000: 91V0 Dacian beech forest (Symphylo-Fagion)
  • EMERALD: -
  • CORINE: -
  • PAL.HAB: 41.1123. Dacian neutrophile beech fir forest
  • EUNIS: G4.6. Mixed – Abies-Picea-Faguswoodlands
  • Asociatii vegetale: Pulmonario rubrae – Fagetum (Soó 1964) Täuber 1987
  • Tipuri de ecosisteme: 2316 Molidetofageto- bradet cu Oxalis-Dentaria-Asperula; 2216 Molideto-bradet cu Oxalis-Dentaria- Asperula; 2327 Molideto-fageto-bradet cu Rubus hirtus.

Compozitie floristica:

Specii edificatoare: Picea abies, Fagus sylvatica ssp. sylvatica, Abies alba. Specii caracteristice: Pulmonaria rubra, Symphytum cordatum, Dentaria glandulosa. Alte specii importante: Actaea spicata, Carex sylvatica, Geranium robertianum, Lamium galebdolon, Mercurialis perennis, Oxalis acetosella, Polygonatum multiflorum, Rubus idaeus, Salvia glutinosa, Sanicula europaea, Senecio nemorensis, Stachys sylvatica; în locuri umede, primavara: Allium ursinum; vara: Cardamine impatiens, Circaea lutetiana, Carex pendula, Impatiens noli-tangere; pe versantii umbriti si în statiuni mai umede poate domina Rubus hirtus.

Proiect finantat prin POS Mediu, Axa prioritara 4 - "Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii."