POS Mediu

Distributia habitatului R4402

Servicii de studii stiintifice si elaborare plan de management în cadrul proiectului: “MANAGEMENT PENTRU ARIILE NATURALE PROTEJATE LACUL PANGARATI SI LACUL VADURI“ cod SMIS CSNR 16714.

R4402 - Paduri daco-getice de lunci colinare de anin negru (Alnus glutinosa) cu Stellaria nemorum:


Structura: Fitocenoze edificate de specii europene nemorale si boreale. Stratul arborilor, compus din anin negru (Alnus glutinosa), exclusiv sau cu amestec redus de frasin (Fraxinus angustifolia), ulm (Ulmus laevis), plop negru si alb (Populus nigra, P. alba), salcii (Salix fragilis, S. alba), jugastru (Acer campestre), are acoperire variabila 70–80% si înaltimi de 20–25 m la 100 de ani. Stratul arbustilor, dezvoltat variabil, compus din Frangula alnus, Cornus sanguinea, Sambucus nigra, Corylus avellana, Viburnum opulus, Crataegus monogyna; frecvent liana Humulus lupulus. Stratul ierburilor si subarbustilor, format din specii higrofile de tip Rubus caesius- Aegopodium podagraria.

Raspandire: în luncile râurilor, din toate regiunile de dealuri peri- si intracarpatice, în etajul nemoral, subetajul padurilor de gorun si de amestec cu gorun.

Valoare conservativa: foarte mare.

Literatura selectiva: Coste 1980; Donita et al. 1990.

Harta de distributie a acestui habitat, reda informatii privind arealul de extindere al acestuia, obtinut prin asocierea spatiala a unitatilor hidrogeomorfologice cu distributia componentelor structurii covorului vegetal si a relatiei cu distributiile speciilor din grilele arealografice, urmata de validarea in teren prin utilizarea tehnologiei GPS si de un control vizual al calitatii datelor. Arealul de distributie al habitatului a fost reprezentat şi cu ajutorul grilelor arealografice (caroiaj utilizat in biodiversitate, atat cel disponibil la nivel national cat si cel propus de Agentia Europeana de Mediu, in deplina conformitate cu specificatiile Directivei INSPIRE), in sistem de referinta Stereo70, cu dimensiunile celulei de pana la 500 × 500m. In urma analizelor efectuate, harta GIS de distributie a habitatului cartat ofera si informatii privind suprafata ocupata de arealul de distributie al acestui habitat in cadrul ariei protejate, procentul din arealul de distributie expus amenintarilor naturale si antropice, etc.

...sus

Corespondente

  • NATURA 2000: 91E0* Alluvial forest with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
  • EMERALD: -
  • CORINE: -
  • PAL.HAB: 44.323 Pre-Carpathian stream ash – alder woods
  • EUNIS: G1.2123 Pre-Carpathian stream ash – alder woods
  • Asociatii vegetale: Stellario nemori-Alnetum glutinosae (Kästner 1938) Lohm. 1957
  • Tipuri de ecosisteme: 9317 Zavoi de anin de negru cu Rubus caesius-Aegopodium podagraria.

Compozitie floristica:

Specii edificatoare: Alnus glutinosa. Specii caracteristice: Alnus glutinosa, Stellaria nemorum, Ficaria verna. Alte specii importante: Agrostis stolonifera, Bidens tripartita, Brachypodium sylvaticum, Carex remota, Circaea lutetiana, Eupatorium canabinum, Galium aparine, Glecoma hederacea, Geranium robertianum, Impatiens noli-tangere, Lamium galebdolon, Matteucia struthiopteris, Mentha longifolia, Myosotis palustris, Petasites albus, Ranunculus repens, Salvia glutinosa, Sambucus ebulus, Solanum dulcamara, Tussilago farfara s.a.

Proiect finantat prin POS Mediu, Axa prioritara 4 - "Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii."