POS Mediu

Distributie Habitate - Lacul Vaduri

Servicii de studii stiintifice si elaborare plan de management în cadrul proiectului: “MANAGEMENT PENTRU ARIILE NATURALE PROTEJATE LACUL PANGARATI SI LACUL VADURI“ cod SMIS CSNR 16714.

La nivelul ariei protejate - Lacul Vaduri, au fost identificate si cartate arealele de distributie a 9 habitate naturale. Distributia acestora a fost estimata prin asocierea spatiala a unitatilor hidrogeomorfologice cu distributia componentelor structurii covorului vegetal si a relatiei cu distributiile speciilor indicate prin grilele arealografice. Astfel de analize au permis diferentierea habitatelor potentiale care ulterior au fost validate in teren prin utilizarea tehnologiilor GPS.

Habitatele identificate si cartate la nivelul ariei protejate - Lacul Vaduri:

  • R2206: Comunităţi danubiene cu Potamogeton perfoliatus, P.gramineus, P. lucens, Elodea canadensis şi Najas marin;
  • R3702: Comunităţi sud-est carpatice de buruienişuri înalte cu Adenostyles alliaria şi Doronicum austriacu;
  • R4119: Paduri dacice de fag (Fagus sylvatica) si carpen (Carpinus betulus) cu Carex pilosa;
  • R4402: Păduri dacice-getice de lunci colinare de anin negru (Alnus glutinosa) cu Stellaria nemoru;
  • R4418: Tufărişuri de răchită roşie (Salix purpurea);
  • R5305: Comunităţi danubiene cu Typha angustifolia şi Typha latifoli;
  • R5306: Comunităţi danubiene cu Typha laxmannii şi Epilobium hirsutu;
  • R5309: Comunităţi danubiene cu Phragmites australis şi Schoenoplectus lacustri;
  • R5310: Comunităţi daco-danubiene cu Carex elata, C.rostrata, C.riparia şi C.acutiformi;

In cadrul harti ce reda arealele de distributie ale tuturor habitatelor identificate, extinderea fiecarui habitatat a fost cartografiata inclusiv prin grile arealografice la nivel national in sistem de referinta Stereo70 cu dimensiunile celulei 500×500 m, si de asemenea rezultatele au fost extrapolate si prin gridul de referinta propus la nivel european de catre Agentia europeana de Mediu, in deplina conformitate cu specificatiile Directivei INSPIRE.

...sus

Proiect finantat prin POS Mediu, Axa prioritara 4 - "Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii."